Vedtægter

Foreningen Julius

§1. Navn Foreningens navn er Foreningen Julius.

§2. Hjemsted Foreningen Julius har hjemsted i Københavns Kommune.

§3. Formål Foreningen Julius vil vise næstekærlighed ved at drive humanitære og sociale aktiviteter i form af egne projekter eller som partner i eksterne projekter.

§4. Værdigrundlag
4.1. Næstekærlighed.
4.2. Hvert menneske har uendelig stor værdi uanset alder, køn, etnicitet og religion.
4.3. Mennesket er skabt til at leve i fællesskab.
4.4. Menneskets udvikling sker ved at få – og påtage sig – ansvar.
4.5. Åben og ærlig dialog overvinder fordomme.

§5. Særlige kendetegn
5.1. Foreningen Julius er en non-profit organisation hvor det økonomiske overskud geninvesteres i foreningens udvikling og anvendes til humanitære og sociale projekter. 5.2. Foreningens aktiviteter drives primært af frivillige.

§6. Medlemskab
6.1. Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent og som tilslutter sig foreningens formål og værdigrundlag.
6.2. Foreningens bestyrelse kan i særlige tilfælde vælge at ekskludere et medlem når vedkommende modarbejder foreningens formål eller værdigrundlag.

§7. Bestyrelsen
7.1. Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen som vælges af generalforsamlingen.
7.2. Kandidater til valget skal opstilles af mindst to af foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.
7.3. Valgperioden er to år.
7.4. Bestyrelsen består af fem til syv af foreningens medlemmer.
7.5. Det tilstræbes at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år.
7.6. Genvalg kan finde sted.
7.7. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

§8. Tegningsret
8.1. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i fælleskab.
8.2. Ved køb, pantsætning, salg af fast ejendom eller indgåelse af samarbejdsaftaler kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

§9. Regnskab
9.1. Regnskabsår følger kalenderåret.
9.2. Regnskabet skal foreligge i revideret stand ved den ordinære generalforsamling.
9.3. Budget for det kommende år skal godkendes på den ordinære generalforsamling.
9.4. Foreningen Julius hæfter udelukkende for sine forpligtelser med den af foreningen tilhørende formue.
9.5. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§10. Partnerskab
10.1. Foreningen Julius kan indgå partnerskab med eksterne organisationer når samarbejdet er foreneligt med Foreningen Julius’ formål og værdigrundlag.
10.2. Partnerskabet fastsættes i en samarbejdsaftale.
10.3. Partnerskabet og samarbejdsaftalen evalueres mindst én gang årligt.

§11. Generalforsamling
11.1. Generalforsamlingen er Foreningen Julius’ øverste myndighed.
11.2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst tre ugers varsel til foreningens medlemmer.
11.3. Ordinær generalforsamling afholdes hver år senest i marts måned.
11.4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
– Valg af dirigent og referent.
– Bestyrelsens beretning.
– Regnskab.
– Budget herunder fastsættelse af kontingent.
– Indkomne forslag.
– Valg.
– Eventuelt.
11.5. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før general- forsamlingen, hvorefter dagsordenen bekendtgøres for medlemmerne.
11.6. Referat fra generalforsamlingen bekendtgøres for medlemmerne senest efter fire uger.

§12. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af – bestyrelsen, når der er et uopsætteligt forhold der gør sig gældende. – medlemmerne, når 1/3 af foreningens medlemmer ønske det.

§13. Vedtægtsændringer Foreningens vedtægter kan ændres, såfremt dette vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§14. Opløsning
14.1. Opløsning af Foreningen Julius kræver godkendelse af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlingen.
14.2. Ved opløsning skal foreningens midler overdrages til organisationer der vil anvende dem i overensstemmelse med formålet i Foreningen Julius.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling søndag d. 19. oktober 2014