Generalforsamling 2017

Referat Generalforsamling 19. marts 2017

1. Velkomst
Foreningens formand, Kimmie Hürwitz Philipsen (KHP), bød velkommen til generalforsamlingen. 19 stemmeberettigede medlemmer af foreningen var til stede.

2. Valg af dirigent og referent
Jette Philipsen (JP) blev valgt som dirigent. JP konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Berit M. Grøndahl blev valgt som referent.

3. Bestyrelsens beretning
KHP forelagde beretningen:

”Bestyrelsen har afholdt møder gennemsnitlig en gang om måneden. Vi har også afholdt en workshopdag i september, hvor vi arbejdede videre med vores virksomhedsplan.
En af vores største samarbejdspartnere er Købnerkirken. Indtil nu er vores husleje reelt blevet betalt af det drift-tilskud, vi får fra Købnerkirken, og det fortsætter her i 2017. Vi er taknemmelige over den støtte, vi får fra Købnerkirken. I det daglige er mange af vore stamkunder deltagere i Købnerkirkens arrangementer. Tilsvarende er det vores oplevelse, at Købnerkirken er taknemmelig over, at Café Julius kan bidrage til ekstra liv i kirken. Således er Foreningen Julius og Købnerkirken hinandens vigtigste samarbejdspartnere.. I december 2016 har vi lavet aftaler med Købnerkirken om at styrke vores samarbejde og forbedre vores indbyrdes kommunikation.
Gennem vores medlemskab i Frivilligcenter Amager har vi deltaget i flere arrangementer bl.a.  Frivillig fredag den 30. September, hvor Jesper og Ruben solgte pandekager og fortalte om vores forening. Vi deltog også i Fællesskab på tværs den 23. November. Vi ser dette som gode muligheder for at komme ud og fortælle om os og vores projekter, men også til at skabe kontakter og evt. få nye samarbejdspartnere.
Gennem frivilligcenter Amager har vi også haft nogle elever fra Ørestad gymnasium ude for at optage en film om caféen. Den er siden blevet vist på TV2 Lorry en hel del gange.
Vi har også fået en frivillig medarbejder i caféen gennem Frivilligcenter Amager.
Vores ene lønnede medarbejder Signe blev syg i marts 2016, og kom desværre ikke tilbage inden hendes kontrakt udløb i august. Sofie var derfor vores eneste lønnede medarbejder til 1. August hvor vi ansatte Ruben som café leder i 20 timer om ugen. Sofie stoppede da hendes kontakt udløb den 14. August.
Vi har stadig en trofast håndfuld af frivillige medarbejdere, og dem sætter vi stor pris på. Vi arbejder stadig på at få flere frivillige.
Der er blevet afholdt julefest for de frivillige.
Der er stor forskel på årsregnskab 2015 og 2016. Det skyldes primært, at vi har været tvunget til at have en lønnet medarbejder. Hvis ikke vi havde gjort det i august 2015, så ville Café Julius ikke kunne overleve. Det er enormt krævende at lede frivillige og at have en virksomhed der forudsætter kontinuitet og en konstant mængde af arbejdskraft. At køre med 100 % frivillighed er simpelthen for sårbart. Desuden skal det bemærkes, at et lån på 25.000 kr. fra Købnerkirken står som indtægt i 2015 og som udgift i 2016, hvor lånet blev tilbagebetalt. Vi har også måtte konstatere, at vi har manglet dygtighed og arbejdskraft til økonomiopgaverne. Det førte til, at vi i efteråret måtte erkende, at vi i bestyrelsen havde mistet overblikket over økonomien. Med en ekstraordinær indsat i oktober måned fik vi det fulde indblik i vores situation. Vi opdagede, at vi i flere måneder havde kørt med underskud på cafedriften. Vi reagerede hurtigt og fik meget hurtigt rettet op på situationen ved bl.a. at nedsætte vores omkostninger og hæve priserne i cafeen. Og siden har cafeens økonomi været nogenlunde tilfredsstillende.
Det var været vores mål at kunne støtte projekter med overskud fra cafeens drift. Det kunne vi i 2015, men i 2016 har der ikke været penge til det. Det er vi kede af og håber, at vi kan udvikle cafeens således, at der igen kan blive bare et lille overskud til projekterne. Heldigvis har vi andre indtægtsmuligheder til projekterne: Fx støttearrangement Nepal i september, som gav 13.000 kr. til projekterne i Nepal. Salg af varer fra Nepal har givet over 10.000 kr. Købnerkirken støtter projekterne, og der bliver givet mange private donationer til vores projekter. I fremtiden håber vi, at vi kan have ressourcer til at søge midler hos eksterne donorer. Vi er stolte af vores projekter og er sikre på, at også andre vil have lyst til at støtte dem.
Vi har haft 2 rejser til Nepal samt som før nævnt afholdt et støt Nepal arrangement, hvor gruppen 4 på stribe underholdt.
I forbindelse med den 1. Rejse til Nepal startede Jesper et filmprojekt op om foreningen, som har fokus på især projekterne. Der arbejdes videre på dette projekt.
Sprogcafé Julius blev endelig en realitet og åbnede 1. gang den 29. August.
Barnets blå hus, som vi støttede, måtte desværre lukke, da det fik afslag på at være inden for Københavns Kommunes behandlingsgaranti.
Der findes også problemer, vi ikke selv er herre over. Renoveringen af bygningen betød at Købnerkirken i en periode i forsommeren måtte afholde korøvelser og gudstjenester i cafeen i cafeens normale åbningstid. Korene valgte også på grund af renoveringen at afkorte sæsonen. Alt i alt medførte det færre gæster og faldende omsætning. Og i november gik det helt galt, da der blev konstateret rotter i cafélokalet. Café Julius måtte holde lukket i alt fem dage, hvilket betød et tab af omsætning på op imod 10.000 kr.
Den 20. August var der Kvarterfest på Skotlands Plads, hvor vi deltog med Café ude på pladsen.
 Vi har fået vores alkoholbevilling.
Vores PR team er desværre stoppet igen, så vores PR arbejde bliver midlertidigt varetaget af Jan og Sofie. Der er blevet søgt efter nye frivillige til dette arbejde, men endnu er vores nye team ikke fundet, vi arbejder fortsat videre på dette. På trods af manglende arbejdskraft har vi fået startet og udsendt vores nyhedsbreve. Det bliver gennem disse nyhedsbreve vores primære kommunikation kommer til at foregå fremover.
I den næste tid vil vi arbejde videre med følgende:
* Vi arbejder hen imod at udvide åbningstiden: mandag i samarbejde med Sprogcafé Julius og nogle onsdage, hvor der vil være fokus på at indbyde til spændende aktiviteter.
* Vi vil udvide vores engagement i lokalt socialt arbejde (Jan vil sige mere om det)
* Vi vil omlægge og styrke ledelsesarbejdet (bestyrelse, cafeledelse, sprogcafé ledergruppe og Nepal-projektgruppe)
* Med jævnlige mellemrum vil vi holde fest og have møde for alle frivillige
* Vi vil skaffe flere medlemmer og flere frivillige”

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Livet i cafeen:
Den daglige leder af Café Julius, Ruben Harbo, fortalte derefter kort om livet i cafeen. Cafeen har en dedikeret gruppe af frivillige med et godt sammenhold. Da mange kunder er stamkunder, betragter de frivillige dem mere som venner end som gæster.  Arbejdet i cafeen kræver meget energi af de frivillige, især fordi de er lidt for få ift. opgaverne i cafeen.  Ruben gør sit bedste for, at de ikke bliver belastet for hårdt. Han er glad for, at der er stor opbakning til cafeen fra kirken og fra Foreningen Julius.

Jesper Mølgaard (JM) takkede Ruben for hans store indsats og roste hans personlige engagement.

Projekter:
Jan Kornholt (JK) fortalte om de projekter, som Foreningen Julius støtter, bl.a. gennem det overskud, som café-driften skal give.
Projekterne er:
Alfabetiseringskampagne blandt kvinder i Burundi. Kampagnen støttes gennem salg af burundisk kaffe i cafeen.
Rise and Shine Nepal: Denne NGO støtter enker og enlige kvinder, så de kan klare sig selv. Indtil nu har Rise and Shine hjulpet 200 kvinder.
MCDS Nepal: Denne nepalesiske NGO formidlede den nødhjælp, som blev indsamlet efter jordskælvet i 2015. MCDS arbejder for nødhjælp og for udvikling (drikkevand, veje mv.).
Community health centre i Dhadagaun, Nepal: Foreningen Julius har en tæt relation til landsbyen og dens sundhedscenter. Centret blev ødelagt af jordskælvet i 2015, men er nu med hjælp fra Julius genopbygget og i gang igen. Centret har åbent 6 dage om ugen og har 6.000 mennesker som sit opland.
Medlemmer af Foreningen Julius har indtil nu været på tre rejser til Nepal, hvor de har besøgt projekterne. Der vil være rejser til Nepal igen i efteråret 2017 og i foråret 2018.
Sprogcafe Julius: Sprogcafeen i Café Julius åbnede den 29.8.2016 efter lang tids tilløb og forberedelse. Siden da har den været åben hver mandag. Sprogcafeen tilbyder hjælp med det danske sprog til udlændinge gennem tilbud om samtale på tomandshånd og almindeligt hyggeligt samvær. Mottoet for sprogcafeen er Vi bringer mennesker sammen. I tilslutning til JK’s ord fortalte JM om sine positive erfaringer med at gæste Sprogcafeen. Han opfordrede andre til også at dukke op uden at være bange for, om man er nu er dygtig nok til sprog, grammatik osv. Sprogcafeens ledelse sørger for, at der er kompetente folk til stede, som kan det faglige vedrørende sproget, og de udlændinge, der gæster cafeen, er også meget interesserede i bare at få øvet deres danske sprog med helt almindelige dansktalende.
Andet: Foreningen Julius har planer om at involvere sig mere i lokalt socialt arbejde; enten ved at deltage i eksisterende projekter eller ved at være med til at starte nye projekter. Formålet er at få mere kontakt med lokalområdet.

4. Økonomi
Regnskab for 2016:
Regnskabet, som var udsendt sammen med mødeindkaldelsen, blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget for 2017:
Budgettet, som var udsendt sammen med mødeindkaldelsen, blev godkendt uden bemærkninger. På et spørgsmål fra Annette Lund svarede Sofie Kornholt, at foreningen har ført en succesrig kampagne for at få flere medlemmer; i 2016 er medlemstallet steget fra 50 til næsten 100 medlemmer.

 

 

 

 

Kontingent for 2017:
Bestyrelsens forslag om, at kontingentet skal fastsættes til 100 kr. blev godkendt uden bemærkninger.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse
På valg var:
– Jan Kornholt, som genopstillede. JK blev genvalgt for 2 år.
– Jesper Mølgaard, som genopstillede. JM blev genvalgt for 2 år.
– Sofie Kornholt, som genopstillede. SK blev genvalgt for 2 år.
– Anne Justesen var trådt ud af bestyrelsen, hvorfor der skulle vælges et ekstra medlem til bestyrelsen. Arno Steen Andreasen var opstillet og blev valgt for 1 år.

7. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.

Referent Berit M. Grøndahl
24. april 2017